Dnia 10. listopada b.r. PIDiPO zawarła umowę generalną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, którą objęto 108 doradców i pośredników zrzeszonych w izbie. Jest to pierwsza taka umowa na polskim rynku ubezpieczeniowym i jej podpisanie można uznać za przełom, gdyż posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych jest jednym z podstawowych postulatów stawianych kancelariom odszkodowawczym, a do tej pory ubezpieczyciele nie byli skłonni do udzielania takiej ochrony. PIDiPO stoi na stanowisku, że nie tylko doradcy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielami, ale i podmioty pośredniczące w zawieraniu umów powinny być objęte indywidualną ochroną ubezpieczeniową zwiększającą bezpieczeństwo konsumentów. Izba ubezpieczyła odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową każdego z doradców na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł, zaś pośredników na sumę 40.000 zł przy czym w odniesieniu do tych ostatnich obok czystej szkody majątkowej na skutek popełnienia uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych objęto ochroną odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe. PIDiPO jako ubezpieczający opłaciła składkę za wszystkich członków, którzy uregulowali zobowiązania członkowskie i będzie sukcesywnie poszerzać listę ubezpieczonych o kolejne firmy, które przystąpią do Izby. Statut przewiduje przyjęcie nowych członków po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków PIDiPO i wniesieniu opłaty wpisowej, która wynosi obecnie dla doradców i pośredników odpowiednio 600 i 200 zł, można więc powiedzieć że jej wielkość jest symboliczna. W związku z tym, że Izba promuje dopełnianie obowiązku rejestracji zborów danych osobowych przez kancelarie, podstawowym warunkiem uzyskania rekomendacji jest dokonanie zgłoszenia do GIODO.