W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XIV edycji Konferencji Przestępczość Ubezpieczeniowa 2011.

Podczas dwunastoletniej współpracy organizatorów z praktykami tematu – przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz przedstawicielami środowiska: Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych, Prokuratur: Krajowej, Okręgowych i Apelacyjnych, Wojewódzkich i Miejskich Komend Policji i Straży Pożarnej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wyspecjalizowali się oni w organizacji konferencji dotyczących zjawisk przestępczych w ubezpieczeniach. Organizatorzy liczą, że dzięki Państwa poparciu i zaangażowaniu ta wieloletnia tradycja zostanie zachowana, co stworzy możliwość dalszego, wielokierunkowego rozwoju i integracji środowiska osób zajmujących się badaniem, zapobieganiem i ściganiem przestępstw ubezpieczeniowych.

Po raz pierwszy w przedsięwzięciu tym będzie obecna reprezentacja branży doradztwa odszkodowawczego. W imieniu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych  podczas sesji poświęconej kancelariom wystąpi Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa.

Szczegóły konferencji na stronie organizatora.

Program Konferencji.

10 marca 2011 r. (czwartek)
9.00 – 9.10 powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Konferencji – sala Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sesja I – Kancelarie odszkodowawcze

9.10 – 9.40 Andrzej Maciążek – Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej – problemy, trendy, prognozy

9.40 – 10.10 Tomasz Krawczyk – Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń  Ministerstwa
Finansów, Warszawa
Dyskutowane założenia prawne dotyczące funkcjonowania firm dochodzenia odszkodowań

10.10 – 10.40 wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Warszawa

10.40 – 11.10 Marek Wędrychowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Prawno-Legislacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
Perspektywy regulacji działalności podmiotów pośredniczących w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

11.10 – 11.40 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

11.40 – 12.00 Magdalena Barcicka – Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
Kancelarie dochodzenia odszkodowań we współpracy z UFG

12.00 – 12.20 Bartłomiej Chmielowiec – Biuro Prawne Rzecznika Ubezpieczonych,
Warszawa
Paweł Wawszczak – Biuro Prawne Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa
Negatywne i pozytywne strony działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych
z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

12.20 – 12.50 prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz – Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Społeczne aspekty adekwatnych świadczeń ubezpieczeniowych

12.50 – 13.10 dr Dariusz Fuchs – Radca Prawny, właściciel kancelarii, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Członek European Insurance Restatement Group, Warszawa
Dochodzenie  transgranicznych roszczeń ubezpieczeniowych  w kontekście funkcjonowania
kancelarii odszkodowawczych

13.10 – 13.30 Wiesław Zaborowski – Radca Prawny, Warszawa
Doradcy i pośrednicy odszkodowawczy-zasady uczestnictwa w rynku ubezpieczeń w Polsce

13.30 – 13.50 Jakub Nawracała – Radca Prawny Grupy Concordia, Warszawa
Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy ubezpieczyciela

14.00 – 15.00 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU

15.00 – 15.10 Beata Karwacka – Prezes Polskiej Izby Odszkodowań, Warszawa
Rynek Odszkodowań – geneza, teraźniejszość, przyszłość

15.10 – 15.30 Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników
Odszkodowawczych, Warszawa
Geneza, rozwój, profesjonalizacja na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Uwarunkowania prawne i społeczno-gospodarcze

15.30 – 15.50 Piotr Piasecki – Dyrektor Departamentu Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Aleksander Malinowski – Senior Menadżer Wydział Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Departament Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Doświadczenia TUiR WARTA SA związane ze współpracą z kancelariami odszkodowawczymi w procesie likwidacji szkód

15.50 – 16.10 Jacek Jurzyk – Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biura Bezpieczeństwa Centrali PZU SA/ PZU Życie SA, Warszawa
Naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa na rzecz zakładu ubezpieczeń – wskazówki praktyczne po zmianach z 2010 r.

16.10 – 16.30 dr Piotr Majewski – Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń
Przestępczość ubezpieczeniowa – wyniki badań

16.30 – 17.00 dyskusja

19.00 – bankiet

11 marca 2011 r. (piątek)
9.00 rozpoczęcie II dnia konferencji – sala Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU

Moderator: prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sesja II – Ochrona danych osobowych

9.00 – 9.30 prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Przestępczość ubezpieczeniowa na tle gospodarki i finansów nieoficjalnych-próba syntezy…

9.30 – 10.00
wystąpienie Przedstawiciela Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa

10.00 – 10.30 mec. Xawery Konarski – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy, Warszawa
Wymiana informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń w celu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej – modele prawne

10.30 – 10.50 mł. asp. Leszek Stańczyk – Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji, Radom
Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na przykładzie doświadczeń Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

11.00 – 11.30 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

Sesja III – Fałszerstwa dokumentacji ubezpieczeniowej

11.30 – 11.50 insp. Lech Biernat – Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji, Warszawa
mł. insp. Piotr Hac – Naczelnik Zarządu I BSW Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji, Warszawa
Udział funkcjonariuszy Policji w dokonywaniu przestępstw na szkodę firm ubezpieczeniowych
w świetle doświadczeń BSW KGP

11.50 – 12.10 prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rozgraniczenie przestępstw oszustwa i fałszowania dokumentów

12.10 – 12.30 lek. Waldemar Truszkiewicz – Koordynator ds. Orzecznictwa Lekarskiego
Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrala PZU SA/ PZU SA, Warszawa
Ocena wiarygodności dokumentacji medycznej w procesie likwidacji szkód osobowych

12.30 – 12.50 Piotr Raubo –  Ekspert Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom, Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A., Warszawa
Marian Zbigniew Krusiewicz – Senior Manager Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom, Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A., Warszawa
Wielowymiarowy system detekcji wyłudzeń

12.50 – 13.20 dyskusja

13.20 – 13.50 Robert Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU