Dnia 12 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 80/11), zgodnie z którą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jak wynika ze stanowiska Sądu ciężar ewentualnego wykazania, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu spoczywa na ubezpieczycielu, który dopiero w takiej sytuacji może obniżyć odszkodowanie o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Jest to kolejne z serii rozstrzygnięć SN z ostatnich miesięcy, wydanych na skutek wystąpień Rzecznika Ubezpieczonych w celu ujednolicenia praktyki sądowej. Orzeczenie powinno wpływać na praktykę samych ubezpieczycieli, jednakże jak pokazuje doświadczenie związane z poprzednimi uchwałami na realne skutki dla rynku ubezpieczeniowego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11).
Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.