Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ostrzega konsumentów przed ryzykiem związanym z korzystaniem z promocji „Likwidacja szkody taniej do 50% stawki konkurencji”, oferowanej przez Serwis Prawno–Finansowy PIAST sp. z o.o. prowadzący serwis „Polskie Centrum Pomocy Powypadkowej”. Celem promocji jest nakłonienie konsumentów do rozwiązania umów uprzednio zawartych z doradcami odszkodowawczymi w celu zawarcia umowy z Serwisem Prawno–Finansowym PIAST sp. z o.o. z obietnicą otrzymania stawki prowizji niższej nawet o 50 %.

W ocenie PIDiPO działania Serwisu Prawno–Finansowego PIAST sp. z o.o. budzą wątpliwości w kontekście normy art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy do rozwiązania z nim umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Postępowanie organizatora może jednak godzić nie tylko w stosunki umowne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami z branży doradztwa odszkodowawczego, ale i w interesy samych konsumentów. Jakkolwiek organizator „promocji” zobowiązuje się do powiadomienia uczestnika o ewentualnych roszczeniach, jakie może wysunąć do niego dotychczasowy doradca, to jednocześnie zastrzega, że nie odpowiada za czynności, jakie może on podjąć względem uczestnika i nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

Organizator uzależnił możliwość skorzystania z promocji od zawarcia umowy, której treść w odróżnieniu od regulaminu nie została udostępniona na stronie organizatora, co może wypełniać hipotezę art. 3853 pkt 4 k.c., gdyż regulamin odsyła do postanowień, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed przystąpieniem do „promocji”. Mglistość obietnicy prowizji niższej do 50% jest tym większa, że organizator uzależnia przedstawienie jej warunków od okazania dokumentacji szkody oraz zawartej uprzednio umowy, a możliwość skorzystania z „promocji” uzależniona jest m.in. od przesłanek ekonomicznych. Tak określone warunki mogą wskazywać na przyznanie organizatorowi uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, co z kolei może stanowić klauzulę abuzywną wskazaną w art. 3853 pkt 9 k.c. Na niedozwoloną w relacjach z konsumentami praktykę wskazuje ponadto § 5 ust. 9 regulaminu, który stanowi,  że organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od promocji bez podania przyczyny. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że konsumenci zwabieni wizją skorzystania z tańszej usługi, wypowiedzą pochopnie umowę z doradcą odszkodowawczym i nie tylko narażą się na konsekwencje wynikające z art. 746 k.c., ale również w efekcie nie otrzymają żadnej oferty od organizatora „promocji”.

Wątpliwości może budzić również zastrzeżenie, że regulamin „promocji” może ulec zmianie, przez co konsumentowi, któremu zdecyduje się przystąpić do jego warunków, można przedstawić w efekcie inne zasady współpracy. Zapisy o podobnej treści można znaleźć w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK (np. klauzula nr 900). Opisane praktyki, dyskusyjne w ocenie Izby, budzą jeszcze większe zastrzeżenia w świetle agresywnego hasła reklamowego na stronie internetowej organizatora wskazującego, że jest jedyną w Polsce firmą, która nie traktuje klienta, „jak dawcę prowizji”.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych sprzeciwia się również twierdzeniu, jakoby obsługa szkody przy zawarciu umowy z udziałem przedstawiciela miała – jak twierdzi na stornie www organizator „promocji” – powodować jedynie podwyższenie prowizji. Czynności pośredników odszkodowawczych w znacznym stopniu zwiększają dostępność usług doradztwa odszkodowawczego i przyczyniają się do pogłębienia świadomości odszkodowawczej, a także stanowią poszerzenie usług w stosunku do klasycznego pełnomocnictwa o szereg czynności faktycznych, jak choćby pomoc w gromadzeniu dokumentacji i materiału dowodowego.

Realizując cele statutowe, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych złoży do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zbadanie zapisów regulaminu „promocji” Serwisu Prawno–Finansowego PIAST sp. z o.o., jednocześnie publicznie ostrzegając konsumentów o dostrzeżonych przez siebie zagrożeniach wiążących się ze skorzystaniem z „promocji”.