Dnia 13 grudnia 2012 roku Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wystosowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 17 zawiadomień o podejrzeniu stosowania niedozwolonych postanowień umownych przez podmioty świadczące usługi doradztwa odszkodowawczego.

Działanie PIDiPO było wynikiem dokonania przez Izbę kontroli blisko pięćdziesięciu wzorców pod kątem zgodności z prawem zapisów dotyczących ceny. Zgodnie z ustawą o cenach, powinna ona zawierać wszystkie składniki, w tym podatki i umożliwiać łatwe ustalenie jej wysokości. Należy również wskazać, że zapis umowny określający cenę jako procent od wartości powiększony o podatek VAT został wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 2523- „Za wykonanie czynności o których mowa z § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,9 % ceny sprzedaży Nieruchomości brutto wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 22 % podatek od towarów i usług VAT„.

Kontrola dotyczyła zarówno członków Izby, jak i podmiotów niezrzeszonych. Znaczna część przedsiębiorców, do których PIDiPO wystąpiła o dobrowolną zmianę wzorca, przychyliła się do niej, lub wskazała, że już wcześniej dokonano korekt w kierunku zapewnienia zgodności z prawem treści umowy. W odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców, względem których Izba nie ma uprawnień nadzorczych, zwróciła się ona o interwencję Prezesa UOKiK. Ze względu na zakres działania firm, do których skierowane były działania PIDiPO, można szacować, że standardy dotyczące informacji o cenie będą dobrowolnie lub poprzez działania administracyjnie wyegzekwowane w odniesieniu do podmiotów obsługujących nie mniej niż 80% szkód zgłaszanych przez pełnomocników. Wyegzekwowanie ich może być utrudnione jedynie w odniesieniu do pomiotów działających na skalę lokalną.

Izba będzie kontynuowała działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu konsumenckiego w branży odszkodowawczej innych praktyk niezgodnych z prawem, w szczególności w zakresie zakazanych jednostronnych kar umownych oraz naruszania informacyjnych uprawnień konsumentów wynikających z zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.