Jak podaje Dziennik Ubezpieczeniowy w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK pojawiły się dwa zapisy, które stosowało w swoich umowach Europejskie Centrum Odszkodowań w Legnicy. Pierwszy z zakwestionowanych zapisów (wpis nr  4157) dotyczy kary umownej naliczanej w przypadku wypowiedzenia umowy i ma brzmienie:”W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 ust. 1, zapłaci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy” Drugie niedozwolone postanowienie umowne (wpis nr 4156) formułuje domniemanie stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzenia i wynika z niego, że „w razie wątpliwości przyjmuje się, że każde uzyskanie odszkodowania z tytułu określonego w § 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działań Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości, określonej w § 3 ust. 3 i 4 umowy”.

Zgodnie z art 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Z analiz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wynika, że postanowienia zbliżone lub tożsame w treści z tymi wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych stosowane są również przez innych doradców odszkodowawczych. Izba wystąpi do nich o dobrowolną zmianę umów, a w przypadku braku zgody na dostosowanie ich do stanu zgodnego z prawem zawiadomi Prezesa UOKiK.