Jak informowaliśmy w naszym portalu internetowym, PIDiPO realizując swoje statutowe cele dokonała analizy kilkudziesięciu wzorców umownych pod kątem ich zgodności z prawem. Przedsiębiorcy, których umowy budziły wątpliwości zostali poproszeni  o dobrowolną zmianę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku braku dobrowolnej zmiany PIDiPO zawiadamiała Prezesa UOKiK, wnosząc o odniesienie się do jej zastrzeżeń i dokonanie kontroli zworca umowy (przejdź do informacji).

W odpowiedzi na zgłoszenie podejrzenia stosowania praktyk mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK poinformował o podjęciu postępowań wyjaśniających dotyczących siedemnastu firm odszkodowawczych, w tym w odniesieniu do trzech z nich – uzupełniając materiały toczących się już postępowań (patrz poniżej).

Ponadto Prezes UOKiK poinformował również PIDiPO o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie stosowania przez Marshall sp. z o.o. praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na stosowaniu we wzorcu umowy niedozwolonych postanowień.

Uwagi pojawiające się po analizie wzorca umowy Marshal sp. z o.o. zostały przedstawione przez prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę w publikacji Uchybienia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych w branży doradztwa odszkodowawczego – analiza na podstawie wybranych wzorców umownych (Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 2/2012). Spółka Marshall uznała, że zamieszczona w tymże artykule treść narusza jej dobra imię, żądając przeproszenia przez prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę. Fragment tekstu, który w ocenie spółki godzi w jej dobra ma brzmienie:

Swoista konstrukcja pojawia się we wzorcu „Marshal” Sp. z o.o., w której przewidziano opłatę wstępną w wysokości 920 zł, od której udzielana jest ulga w wysokości 900 zł. Zgodnie z § 8 ust 1 wzorca  z dnia 01.12.2009 r. „w razie wypowiedzenia umowy w całości lub w części przez Zleceniodawcę, po przyjęciu sprawy przez Zleceniobiorcę jest on zobowiązany do zapłaty kwoty udzielonej ulgi określonej w § 6 punkt 4. Konstrukcja taka wskazuje na to, że nałożono wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy (900 zł) na wypadek rezygnacji z wykonania umowy (por. art. 3853 pkt 16 k.c.), co wydaje się restrykcyjne tym bardziej, że umowa przewiduje (z pewnymi ograniczeniami) domniemanie, iż wszelkie świadczenia odszkodowawcze wypłacone w ciągu 10 lat od zawarcia umowy stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia.

Wezwany do przeprosin oświadcza, że nie znajduje podstaw do ich zamieszczenia, gdyż tekst zawierał przytoczenie treści wzorca umowy spółki Marshall bez żadnych zafałszowań, zaś analiza konsekwencji wynikających z tak sformułowanych postanowień nie narusza dóbr spółki.