Dnia 26 lutego podczas 175. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła ona  na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA oraz Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA kary pieniężne w wysokości odpowiednio: 150 oraz 25 tysięcy złotych. Przyczyną nałożenia kar było niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności obu wymienionych ubezpieczycieli po raz czwarty.

Czytaj również:

Wpływ doradztwa odszkodowawczego na terminowość realizacji roszczeń odszkodowawczych, Bartłomiej Krupa, Gazeta Ubezpieczeniowa, 13.06.2011