Dnia 19 maja 2014 r. we Wrocławiu odbyły się wybory II kadencji władz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.  Posiedzenia: delegatów i wyborcze były poprzedzone szkoleniem dotyczącym zmian wprowadzanych w prawie konsumenckim, wynikających z dostosowania do dyrektywy UE. Otwierając spotkanie Prezes Izby podkreślił wagę ochrony konsumentów dla przedsiębiorców z branży doradztwa odszkodowawczego i przypomniał działania w tym zakresie skierowane przez Izbę nie tylko do ubezpieczycieli, ale i samych kancelarii odszkodowawczych. Za najważniejsze z nich uznał akcję kontroli wzorców umownych stosowanych przez doradców odszkodowawczych i masową wysyłkę zawiadomień do Prezesa UOKiK, zmierzającą do ochrony interesów konsumentów, którzy utracili bliskich przed 03 sierpnia 2008 r.  Szkolenie przeprowadziła dyrektor Biura Izby mec. Justyna Halaś. Obok wyraźnych zmian, takich jak wydłużenie terminu na odstąpienie umowy do 14 dni od jej zawarcia wiele uwagi poświęcono obowiązkom informacyjnym oraz kwestii rozliczenia kosztów przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy. Prace parlamentarne nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone, niemniej jednak przedsiębiorcy zrzeszeni w PIDiPO uzyskali informacje, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie się do implementacji  w swojej działalności projektowanych zmian i wyznaczanie wysokich standardów na rynku odszkodowawczym.

Zdając relację z upływającej kadencji prezes zarządu Bartłomiej Krupa wskazał, że największym niezrealizowanym jeszcze wyzwaniem jest upowszechnienie przynależności do Izby, dodając jednakże, iż sytuacja ta ulega systematycznie zmianie. Z kolei do największych sukcesów zaliczył aktywny udział w dyskusji o regulacjach prawnych, zapewnienie członkom izby ubezpieczenia OC oraz inicjatywy związane z ochroną konsumentów. W jego ocenie głównym osiągnięciem PIDiPO było jednak zbudowanie i propagowanie spójnego przekazu kształtującego pozytywny obraz doradztwa odszkodowawczego, jako profesjonalnej działalności przynoszącej pozytywne skutki dla poszkodowanych i szeroko rozumianego rynku ubezpieczeniowego.

Wybrani przez zgromadzonych członków Izby Delegaci powierzyli kierowanie Izbą przez kolejne 4 lata Zarządowi w dotychczasowym składzie, do którego wchodzą Bartłomiej Krupa związany z Votum, jako prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu: Krzysztof Najda reprezentujący Codex oraz Krzysztof Dribczak na co dzień współzarządzający DRB. Zarząd w swoich planach na II kadencję zwraca uwagę na podnoszenie kompetencji członków Izby i aktywne wpływanie na politykę ubezpieczycieli m.in. poprzez propagowanie pozasądowych form rozstrzygania sporów.