W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami w sprawie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zapraszamy podmioty działające na rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego do zgłaszania uwag do projektu.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje i chroni interesy gospodarcze jej członków, a jednym z elementów naszej działalności jest  opiniowanie regulacji odnoszących się do rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Pismem z dnia 9.lipca 2014 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się do zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, w tym do Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, z prośbą o przekazanie uwag do projektu „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”.

Jak wskazano w treści wystąpienia, „konieczność wydania Wytycznych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych”. W piśmie zwrócono uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczą w szczególności:

-nieterminowego wypłacania świadczeń,

-wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,

-uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,

-wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, a w szczególności jego niedostatecznej transparentności,

-niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,

-niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Mając na uwadze znaczenie Wytycznych dla całego rynku ubezpieczeniowego oraz podmiotów doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zaprasza do zgłaszania uwag także przedsiębiorców niezrzeszonych w naszej organizacji, mając jednocześnie nadzieję, że pozwoli to na wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie przedstawionej przez Komisję propozycji.

Tym samym, prosimy o przesyłanie pisemnych lub emailowych uwag, propozycji zmian oraz opinii, a także spostrzeżeń wynikających z zauważonych nieprawidłowości w bieżącej likwidacji szkód przez ubezpieczycieli na adres naszej siedziby, tj.:

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
 

lub na adres email: biuro@pidipo.pl do dnia 14.08.2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.