W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” nr 251 (9978) w artykule „Firmy źle likwidują szkody, bo mają za mało ludzi” można przeczytać o szeroko dyskutowanych ostatnio „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dziennik informuje, że uwagi dotyczące zaprezentowanych założeń wpłynęły m.in. od PIU, Rzecznika Ubezpieczonych, UFG oraz organizacji zrzeszających kancelarie odszkodowawcze. W publikacji wskazano, że żaden z wymienionych podmiotów nie chciał zdradzić, jaka była treść przedstawionych uwag. Wyjątkiem jest Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która, jak można przeczytać w publikacji, szczegółowo odniosła się do propozycji KNF, akcentując m.in. problemy związane z brakami kadrowymi ubezpieczycieli, które powodują przewlekłość prowadzonych postępowań. W artykule wskazano także, że „w ocenie Izby liczba pracowników lub tzw. ekspertów mobilnych, których zadaniem jest przeprowadzenie wywiadów po śmierci osoby bliskiej, również jest niewystarczająca”.

Przypominamy, że w dniu 15 września 2014 r. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego stanowisko organizacji w przedmiocie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych”, co zostało poprzedzone szczegółową analizą przedstawionych propozycji. Na podstawie uwag do projektu zgłoszonych przez podmioty zrzeszone w Izbie oraz szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań, Izba zaprezentowała stanowisko dotyczące zarówno oceny Wytycznych, jak i własne propozycje zmierzające do poszerzenia zakresu Wytycznych o postanowienia dotyczące szkód osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 listopada br. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone prezentacji sposobu rozpatrzenia propozycji i uwag zgłoszonych przez podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym i odszkodowawczym. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele naszej organizacji, w tym Prezes Zarządu Izby-Pan Bartłomiej Krupa.