Przedstawiciele PIDiPO wzięli udział w konferencji zatytułowanej „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK „Dom Organizatora”, która odbyła się 3. grudnia br. w Warszawie. Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeniowym, w tym dotyczące udziału tych podmiotów w postępowaniach przed ubezpieczycielami, a także wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Podczas konferencji poruszono również zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a także sporo uwagi poświęcono problematyce wprowadzenia regulacji prawnej statusu doradców i kancelarii odszkodowawczych.

W panelu dyskusyjnym poświęconym omówieniu tematów będących przedmiotem wygłoszonych referatów, Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podkreślił rolę kancelarii odszkodowawczych w procesie dochodzenia roszczeń. Jednocześnie wskazał, że doradcy zrzeszeni w Izbie  prawie od początku jej istnienia korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, która gwarantuje ich klientom bezpieczeństwo i daje rękojmię  rzetelności tych podmiotów, potwierdzoną bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia. Uczestnicy dyskusji niemal zgodnie przyznali, że kancelarie odszkodowawcze powstały odpowiadając na potrzeby społeczne związane z jednej strony z negatywnym odbiorem postępowania ubezpieczycieli, z drugiej zaś z możliwością uzyskania odszkodowania bez konieczności ponoszenia opłat wstępnych.

W trakcie konferencji poruszono również zagadnienia związane z etyką zawodową, a także koniecznością jej dostosowania do standardów obowiązujących chociażby adwokatów czy radców prawnych. Ta problematyka jest szczególnie bliska naszej organizacji, której jednym z zadań statutowych jest m.in. ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców z branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. PIDiPO stale bowiem podejmuje działania zmierzające do zapewnienia najwyższych standardów usług świadczonych przez podmioty rynku odszkodowawczego, o czym świadczy chociażby prowadzona kontrola wzorców umów stosowanych przez członków organizacji w zakresie ich zgodności z szeroko rozumianym prawem konsumenckim. Należy sobie jedynie życzyć, żeby podobnym poziomem zapisów umownych mogli się pochwalić ubezpieczyciele. Jak wynika  z Raportu Rzecznika Ubezpieczonych poświęconego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej, już 128 postanowień stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostało uznanych za niedozwolone, co tym samym potwierdza, że kancelarie odszkodowawcze mają na tym rynku jeszcze sporo do zrobienia.