Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano raport z konsultacji publicznych dotyczących Projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. Projekt został rozesłany do konsultacji społecznych w dniu 5 września 2014 r., a jednym z adresatów tego wystąpienia była Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Izba dokonała szczegółowej analizy w zakresie postanowień dyrektywy i postulowanych rozwiązań, oceniając, że wdrożenie założeń dyrektywy pozwoli nie tylko na ujednolicenie dotychczasowych zasad związanych z postępowaniem polubownym, ale także poprzez instrumenty związane z właściwym doborem osób rozstrzygających, jak również ustaleniem maksymalnych terminów związanych z zakończeniem takiego postępowania zapewni, jak wskazuje preambuła dyrektywy, proste, szybkie i tanie, a także bezstronne rozstrzyganie sporów pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Wśród propozycji zgłoszonych przez naszą organizację znalazły się m.in. wprowadzenie obowiązku przystąpienia do postępowania polubownego przez przedsiębiorcę, zapewnienie wdrożenia do porządku krajowego szczegółowych rozwiązań związanych z niezależnością osób odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, ustalanie niskich opłat za zainicjowanie postępowania przez konsumenta, a także konieczność wprowadzenia ogólnych wytycznych dotyczących wymogów stawianych osobom rozstrzygającym spory, jak również wydającym specjalistyczne opinie na potrzeby prowadzonego postępowania.

Izba zwróciła również uwagę, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie polubownego załatwiania sporów trudno uznać za udane. W Polsce funkcjonują dwa sądy polubowne zajmujące się rozstrzyganiem spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, jeden przy Komisji Nadzoru Finansowego, drugi natomiast przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jak wynika z dostępnych danych, najmniejszym powodzeniem cieszy się ten ostatni. W 2013 r. do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych skierowano jedynie 27 wniosków, przy czym w większości przypadków postępowanie zostało umorzone z powodu braku zgody na podjęcie rozmów przez ubezpieczycieli. W przypadku sądu funkcjonującego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacja wyglądała nieco lepiej, ponieważ skierowano do niego 52 wnioski dotyczące sporów z ubezpieczycielami.

Jak wynika z opublikowanego raportu, projekt skierowano do 37 podmiotów, w szczególności izb i organizacji przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Uwagi nadesłał m.in. Związek Banków Polskich, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także Federacja Konsumentów. Przedstawione uwagi  dotyczyły głównie praktycznych aspektów funkcjonowania procedur ADR na podstawie projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Szerzej na temat uwag naszej organizacji oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.