Rzecznik Finansowy zamieścił na swojej stronie internetowej raport dotyczący skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczących problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. Jak wynika z opublikowanych danych, we wskazanym okresie  Rzecznik  Ubezpieczonych  otrzymał 11 612  pisemnych skarg zgłaszanych w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  problematyki  ubezpieczeń gospodarczych. Tradycyjnie już największa grupa skarg dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych. W przedstawianym okresie sprawozdawczym skierowano do Rzecznika 5370 skarg odnoszących się do tego obszaru, co stanowiło 46,2 % ogółu spraw. Wśród nich najwięcej skarg odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ponad 38 %).

Najczęściej zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Formułowane w skargach zagadnienia odnosiły się również do prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu oraz obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny.

W odniesieniu do zagadnień poświęconych szkodom osobowym, w raporcie wskazano, że w skargach kierowanych do Rzecznika najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, w tym w odniesieniu zarówno do zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżenia stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przyznawanego najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Jak podsumował w raporcie sam Rzecznik, wskazane dane potwierdzają, że w  indywidualnych  sprawach  nadal  można  zaobserwować  pewne nieprawidłowości występujące  na  rynku  ubezpieczeniowym.  Oznacza  to, zdaniem Rzecznika, że  „skala nierespektowania  prawa  przez  część  podmiotów  rynku  ubezpieczeniowego  względem poszkodowanych jest nadal znacząca”.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać pod adresem: Raport Rzecznika.