Jak wcześniej informowaliśmy, do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący trybu postępowania w sprawach rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, które od 01.01.2016 r. będzie prowadził Rzecznik Finansowy. Po zapoznaniu się z treścią proponowanych regulacji, w dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do Ministra Finansów uwagi do projektu rozporządzenia.

Analizując tryby postępowania przewidzianego w rozporządzeniu, w swoim wystąpieniu Izba wskazała, że doprecyzowania wymaga § 3 ust. 1 pkt 5 dotyczący podpisu klienta, który w ocenie naszej organizacji powinien być wymagany jedynie w odniesieniu do składania reklamacji w formie pisemnej. W innym przypadku wskazany zapis wymagałby od klienta konieczności posługiwania się certyfikowanym podpisem elektronicznym, co rodziłoby dodatkową dolegliwość po stronie wnioskodawcy.

Jednocześnie odnosząc się do ust. 2 pkt 2 powołanego paragrafu wskazano, że w ocenie PIDiPO powinien on dotyczyć wyłącznie sytuacji, w których podmiot rynku finansowego udzielił odpowiedzi, tj. w odniesieniu do przypadków określonych w art. 9 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu mogłoby rodzić wątpliwości, czy w sytuacji określonej w art. 8, kiedy klient nie posiada dokumentu w postaci odpowiedzi na reklamację, nie zachodzi brak formalny uniemożliwiający wszczęcie postępowania.