Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Podstawą do skierowania przez Rzecznika kolejnej korespondencji dotyczącej tego zagadnienia, była skarga indywidualna w  sprawie małoletniego Huberta, poszkodowanego na  skutek wypadku samochodowego,  jaki miał miejsce w 2014  r. Małoletni chłopiec w wieku niespełna 8 lat stracił oboje rodziców oraz brata, po tym jak kierowca pod wpływem alkoholu i narkotyków, wjechał z dużą prędkością w grupę osób, która wybrała się na noworoczny spacer. Małoletni przeżył wypadek, ale do dzisiaj ma poważne problemy zdrowotne, a na skutek zdarzenia stał się osobą niepełnosprawną. Jak można przeczytać w treści wystąpienia Rzecznika, po kilku latach trwania postępowania sądowego, na rzecz małoletniego Huberta sąd zasądził odszkodowanie wraz z odsetkami, od których małoletni musiał zapłacić podatek.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że od wielu lat zabiega o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby zwolnienie z opodatkowania odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowań, które, co do zasady, korzystają ze zwolnienia podatkowego. Jak wskazano w treści wystąpienia Rzecznika „(…) Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw   wobec   takiego   stanu   prawodawstwa, w którym   osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in.   ofiary   wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na  ich  rzecz należności. Trudno  w tych przypadkach doszukać się ratio  legis  w opodatkowaniu odsetek od świadczeń,  które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku.”.

Z informacji zamieszczonej na stronie Rzecznika wynika, że resort finansów wskazywał na podjęcie prac nad zwolnieniem odsetek od odszkodowań od podatku, a projektowane zwolnienie miało objąć odsetki otrzymane od dnia 1 stycznia 2021  r.  RPO w swoim wystąpieniu zwrócił się do resortu finansów z zapytaniem, jak zostanie uregulowana sytuacja osób, jak chociażby małoletniego Huberta, które otrzymały odszkodowania wraz z odsetkami przed datą wejścia w życie planowanych regulacji.

źródło: www.rpo.gov.pl