Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny zgłoszonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, która m.in. do ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm (tj. „W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” – art. 4462 Kodeksu cywilnego) zaproponowała zmiany polegające m.in. na zastąpieniu słowa „trwałe” określeniem „nieodwracalne”, a także uzależnieniem możliwości przyznania zadośćuczynienia od zerwania więzi zamiast „niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej”. PIU zaproponowała także m.in. przyjęcie, że przepis powinien dotyczyć wyłącznie roszczeń mających swe źródło w zdarzeniach, które miały miejsce od dnia jego wejścia w życie.

W dniu 07.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które zaproponowały wprowadzenie poprawek do ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, proponując zastąpienie w przepisie wyrazu „trwałego” na „nieodwracalnego” oraz wyrazów „niemożnością nawiązania lub kontynuowania” na „zerwaniem”. Nasza organizacja, odnosząc się zarówno do uwag PIU, jak i zmian wprowadzonych przez Komisje wskazała, że przyjęcie ustawy w takim brzmieniu spowoduje ograniczenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia, w tym chociażby rodziców nienarodzonego dziecka, jak również może prowadzić do masowych odmów wypłaty, ze względu na powoływanie się przez ubezpieczycieli na brak wykazania „nieodwracalności” uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia.

Izba wskazała, że projekt zmian w Kodeksie cywilnym w brzmieniu uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pełni realizował prawa osób bliskich najciężej poszkodowanych, rozstrzygając wątpliwości w zakresie możliwości domagania się przez nie zadośćuczynienia. Jakiekolwiek ograniczenie projektowanej regulacji tak co do zakresu przedmiotowego, jak i podmiotów uprawnionych do zadośćuczynienia będzie, w ocenie Izby, stanowiło wypaczenie istoty ochrony osób poszkodowanych (także pośrednio) w wypadkach komunikacyjnych.

Z treścią obu stanowisk naszej organizacji można zapoznać się na stronie internetowej Senatu RP – „Opinie instytucji i organizacji”: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1136.html.