W dniu 14 marca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz IV kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych władz stanowił okazję do podsumowania działań Izby w ostatnich czterech latach, które upłynęły pod znakiem inicjatyw legislacyjnych – zarówno tych, które dotyczyły rynku doradców i pośredników odszkodowawczych, jak i osób poszkodowanych. Dotychczasowy Prezes Zarządu Izby, Bartłomiej Krupa, otwierając Zgromadzenie Wyborcze przypomniał, że w 2018 r. pojawiła się szkodliwa inicjatywa ustawodawcza, której istotą była likwidacja branży odszkodowawczej, jednak z uwagi na negatywne stanowisko Rządu w przedmiocie propozycji zawartych w projekcie – prace nad nim zostały wstrzymane. Prezes Izby przypomniał aktywność PIDiPO w tym okresie, tak w odniesieniu do licznych przygotowanych przez naszą organizację stanowisk, jak i udziału w posiedzeniach komisji – senackich i sejmowych, gdzie przedstawiciele organizacji prezentowali swoje stanowisko w przedmiocie projektu.

Innym projektem, w przedmiocie którego Izba prezentowała swoje stanowisko, była popierana przez PIDiPO inicjatywa prezydencka w zakresie dodania nowej podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko poszkodowanych. Ostatnia z inicjatyw, co do której PIDiPO także przedstawiła swoje stanowisko jest senacki projekt zmian m.in. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Jak podkreślił Prezes Bartłomiej Krupa – „Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych włącza się we wszystkie inicjatywy, które mają wpływ nie tylko na rynek przedsiębiorców działających w branży pomocy dla klientów rynku finansowego, ale także na samych poszkodowanych, dzięki czemu nasza organizacja jest ważnym uczestnikiem prac legislacyjnych i ma realny wpływ na ich kształt”. Prezes Bartłomiej Krupa przypomniał także, że w 2020 r. Zgromadzenie Delegatów Izby postanowiło o poszerzeniu dotychczasowego kręgu podmiotów mogących przystąpić do organizacji o takie, które świadczą usługi pośrednictwa i doradztwa na rzecz klientów rynku finansowego. Dostrzegając potrzebę reprezentowania takich podmiotów, Delegaci uzupełnili Statut Izby o postanowienia dające legitymację do podejmowania działań także w przedmiocie opiniowania ewentualnych aktów prawnych dotyczących nie tylko rynku odszkodowawczego, ale także szeroko rozumianego rynku finansowego.

Zgromadzenie Delegatów zdecydowało dzisiaj o powierzeniu kierowania Izbą przez kolejne 4 lata: Magdalenie Rok – Konopie, Radosławowi Pęcherzewskiemu oraz Albertowi Demidowskiemu. Funkcję Prezesa Zarządu Zgromadzenie powierzyło Magdalenie Rok – Konopie. Jednocześnie Zgromadzenie Delegatów postanowiło o przyznaniu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Izby – Panu Bartłomiejowi Krupie honorowego członkostwa w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, jako docenienie jego wieloletnich zasług w pracach na rzecz rozwoju rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

Od prawej: Radosław Pęcherzewski – wiceprezes Zarządu, Kacper Jankowski – delegat, Magdalena Rok-Konopa – prezes Zarządu, Tomasz Stanisławski – delegat, Albert Demidowski – wiceprezes Zarządu