Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wyraża zaniepokojenie w związku z informacjami dotyczącymi sytuacji osób poszkodowanych, których sprawy obsługiwane są przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Jak wynika z dostępnych publicznie informacji, Zarząd EUCO złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z ostrożnościowym wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nasza organizacja jako podmiot dbający o wysokie standardy świadczenia usług dla klientów mających problem w sporze z uczestnikami rynku finansowego, chcąc zapewnić osobom poszkodowanym pomoc, przekazuje informacje, które mogą okazać się przydatne dla osób poszukujących wsparcia w sytuacji, w której znalazły się bez swojej winy.

  1. Prawo do informacji o stanie sprawy prowadzonej przez pełnomocnika

Każdej osobie, która zawarła umowę z EUCO przysługuje prawo domagania się od spółki zdania relacji z podejmowanych czynności. W przypadku braku realizacji tego obowiązku może to stanowić ważny powód rozwiązania umowy. Podobnie za ważny powód należy uznać brak realizacji wypłaty uzyskanego przez spółkę odszkodowania w terminach określonych zawartą umową.

  • Postępowania w toku

Dla osób poszkodowanych najistotniejsze jest właściwe zabezpieczenie dowodów pozwalających na dochodzenie odszkodowania, a w przypadku doznania obrażeń ciała – podjęcie leczenia i rehabilitacji, a także szybkie uzyskanie należnych świadczeń pozwalających na powrót do zdrowia. W przypadku braku kontaktu z pełnomocnikiem lub nienależytym prowadzeniem postępowania likwidacyjnego, perspektywa ta może się znacznie wydłużyć. Dlatego bieżące informacje o sprawie i dostęp do należnych świadczeń w jak najkrótszym okresie są kluczowe dla powrotu poszkodowanego do sprawności sprzed wypadku. Podobnie w sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia doszło do śmierci osoby najbliższej – czas i właściwe udokumentowanie roszczeń ma kluczowe znaczenie. W przypadku braku kontaktu z pełnomocnikiem, braku informacji o przebiegu postępowania oraz wiedzy co do niezbędnych do przedłożenia dokumentów, może to znacznie utrudnić uzyskanie należnych świadczeń. W takiej sytuacji, podobnie jak w przypadku braku wypłaty świadczenia uzyskanego od podmiotu zobowiązanego, istnieją podstawy do rozwiązania umowy i wypowiedzenia pełnomocnictwa spółce obsługującej proces dochodzenia roszczeń.

  • Brak wypłaty środków uzyskanych przez EUCO

Jeżeli, pomimo wypłaty środków przez podmiot zobowiązany, EUCO nie przekazało całości lub części należnej kwoty, każdemu przysługuje prawo do powiadomienia właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia (art. 284 Kodeksu karnego). Jak wynika z informacji medialnych, takie wnioski zostały już złożone przez niektórych poszkodowanych. Osoby te będą uprawnione do złożenia wniosku o naprawienie szkody przez osoby odpowiedzialne za przetrzymywanie ich środków pieniężnych.

  • Postępowanie sanacyjne i upadłość

W przypadku postępowania sanacyjnego jego celem jest zawarcie układu z wierzycielami (należą do nich także klienci spółki), w ramach którego może dojść do ograniczenia zobowiązań EUCO wobec klientów. Redukcja oznacza, że należność zostanie pomniejszona o określony współczynnik lub kwotę, względnie rozłożona na raty. W przypadku klientów, których środki zostały już przekazane do spółki przed ogłoszeniem restrukturyzacji mogą one zostać objęte takim układem, co oznacza, że wysokość wypłaconego świadczenia (uzyskanego od ubezpieczyciela), może zostać pomniejszona względem rzeczywiście przysługującej kwoty.

Jeżeli postępowanie sanacyjne nie przyniesie spodziewanego efektu i nie uda się zawrzeć układu z wierzycielami, wówczas procedowany będzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W tym przypadku reguły mocno się zmieniają, a kolejność realizacji zobowiązań regulują już przepisy ustawy, a nie uzgodnienia pomiędzy spółką a jej wierzycielami.  Poszczególne rodzaje roszczeń są podzielone na odpowiednie kategorie. Najwyższy priorytet ma szereg roszczeń dotyczących m.in. umów o pracę zawartych ze spółką, składek ZUS oraz wiele innych określonych w art. 342 Prawa upadłościowego. Jeżeli pozostaną środki finansowe po wypłacie należności priorytetowych, są one przekazywane do kolejnych grup uprawnionych. Wówczas – jeżeli środków jest wystarczająco dużo – spłacane są wszystkie wierzytelności. Jeżeli majątek spółki będzie niewystarczający na pokrycie wszystkich kosztów, zgromadzoną kwotę dzieli się proporcjonalnie na wszystkich uprawnionych w danej kategorii, biorąc pod uwagę wysokość poszczególnych wierzytelności.

Niezależnie od tego które postępowanie ostatecznie zostanie przeprowadzone, należy liczyć się z tym, że będzie ono trwało miesiącami, o ile nie latami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę podmiotów zainteresowanych odzyskaniem swoich pieniędzy (wliczając w to klientów spółki, ale też banki i obligatariuszy) należy liczyć się z tym, że środki wypłacane poszczególnym klientom, którzy powierzyli spółce swoje sprawy, mogą zostać ograniczone, a perspektywa czasowa ich odzyskania znacznie się wydłuży.

Rola doradztwa odszkodowawczego

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych pragnie zwrócić uwagę, że rolą doradcy odszkodowawczego jest wyrównywanie asymetrii w komunikacji z ubezpieczycielem, a także zapewnienie jak najszybszej wypłaty środków w momencie, kiedy są one najbardziej potrzebne. Praktyka prowadzonych postępowań przed ubezpieczycielami pokazuje, że brak działania profesjonalnego pełnomocnika powoduje, że poszkodowany nie otrzymuje świadczeń w pełnej wysokości, albo otrzymuje je z uchybieniem terminów wypłaty. Rolą doradcy jest także edukowanie klientów w zakresie przysługujących im roszczeń, gromadzenie niezbędnej dokumentacji, ustalenie wysokości i zakresu należnych świadczeń. Poszkodowani pozbawieni wsparcia doradcy często nie wiedzą czego w ogóle mogą oczekiwać od ubezpieczyciela.

Warto zwrócić uwagę, że wybór odpowiedniego doradcy powinien zostać poprzedzony chociażby weryfikacją przynależności do izby gospodarczej, brakiem zapisów niedozwolonych w oferowanych umowach oraz faktu posiadania przez doradcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chroniącej klienta przed możliwymi błędami w obsłudze sprawy. 

Dobro poszkodowanych i ich rodzin jest dla doradców zrzeszonych w naszej Izbie najwyższą wartością, dlatego wyrażają oni gotowość do udzielenia pomocy tym poszkodowanym, którzy ze względu na problemy w dotychczasowej współpracy z EUCO, obawiają się dalszego prowadzenia przez tę spółkę spraw w ich imieniu.

Dane kontaktowe firm, które zgłosiły gotowość do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym, zamieszczamy poniżej:

– Centrum Odszkodowań S.O.S.  https://www.co.sos.pl/

– Codex Odszkodowania https://codex.org.pl/

– Delikta Odszkodowania https://delikta-odszkodowania.pl/

– Votum Odszkodowania S.A. https://votum-odszkodowania.pl/

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu ze wskazanymi doradcami celem analizy możliwości świadczenia pomocy w ich sprawie. Jednocześnie dla osób, które nie uzyskały rozliczenia świadczeń odszkodowawczych w sprawach prowadzonych przez EUCO poniżej zamieszczamy wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego w sprawie przywłaszczenia środków pieniężnych przez EUCO.