Projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej będący przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej przewiduje ustanowienie monopolu adwokacko-radcowskiego poprzez eliminację z usługowego sektora gospodarki pozostałych podmiotów świadczących obecnie usługi wymagające wiedzy lub kwalifikacji prawniczej. Poprzez wprowadzenie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących zakresu czynności składających się na świadczenie pomocy prawnej, Adwokatura proponuje wyeliminowanie z rynku nie tylko doradców odszkodowawczych, ale także szeregu innych podmiotów, które w swojej codziennej pracy wykonują czynności wymagające wiedzy prawniczej, jak księgowi, doradcy finansowi czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Propozycje przedstawione w treści projektu stanowią bezprecedensową próbę wprowadzenia regulacji godzących w swobodę działalności gospodarczej, bez uwzględnienia realizowanej przez Państwo polityki deregulacyjnej oraz wbrew dotychczas przeprowadzonych, w zakresie chociażby naboru na aplikacje prawnicze, reformom.

Z poszczególnych propozycji zawartych w projekcie NRA wyłania się obraz braku zrozumienia potrzeb osób będących odbiorcami usług, w tym świadczonych przez doradców odszkodowawczych. W projekcie całkowicie pominięto skutki społeczne związane z pozbawieniem osób poszkodowanych szybkiej i przystępnej cenowo, bo opartej na modelu suceess fee pomocy, koncentrując się wyłącznie na zapewnieniu wybranym zawodom prawniczym wyłączności na rynku usług prawnych i pokrewnych. Nasza organizacja przyjmuje kolejną próbę wyeliminowania z rynku doradców odszkodowawczych jako dążenie nie do poprawy jakości świadczonych usług i troskę o konsumentów, ale przejaw ochrony interesów wybranej grupy zawodowej poprzez ograniczenie konkurencji na rynku.

W dniu dzisiejszym nasza organizacja skierowała do adresatów petycji stanowisko Izby w przedmiocie proponowanych zmian, odnosząc się zarówno do przedstawionych przez jej autorów celów regulacji, jak i do poszczególnych zapisów, wnosząc jednocześnie o nienadawanie petycji dalszego biegu.