W związku z wniesioną petycją Naczelnej Rady Adwokackiej w której zawarto postulat uchwalenia ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej (eliminującej z rynku usług prawnych osoby i spółki nie będące adwokatami i radcami prawnymi) opublikowana została opinia prawna Biura Analiz Sejmowych. Zgodnie z treścią opinii wobec projektu mogą być formułowane zarzuty natury konstytucyjnej.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w pełni podziela zaprezentowany w opinii pogląd. W toku dotychczasowych prac legislacyjnych złożone zostało nasze stanowisko (https://www.pidipo.pl/2022/11/10/pidipo-zajmuje-stanowisko-w-przedmiocie-petycji-naczelnej-rady-adwokackiej/), w którym podnoszone zostały również argumenty wyeksponowane przez Biuro Analiz Sejmowych, jak chociażby brak zachowania konstytucyjnej zasady proporcjonalności we wprowadzaniu graniczenia swobód konstytucyjnych. Z opinii Biura wynika, że wprowadzenie tak daleko idącej regulacji może być niezgodne z konstytucją, a osiągnięcie celów leżących u podstaw proponowanej regulacji można osiągnąć za pomocą mniej uciążliwych środków.