W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w której aktywny udział brali przedstawiciele Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie Petycji wniesionej przez Naczelną Radę Adwokacką, w której postulowano wprowadzenie monopolu adwokacko – radcowskiego na każdą działalność związaną z szeroko rozumianym doradztwem prawnym.

Przed posiedzeniem Komisji, nasza organizacja przekazała jej członkom obszerne stanowisko zawierające szczegółowe odniesienie się do propozycji NRA, wskazując, że przyjęcie projektu postulowanego przez Adwokaturę doprowadzi do chaosu prawnego, którego skutki odczują nie tylko podmioty zajmujące się pomocą prawną obejmującą doradztwo odszkodowawcze, finansowe czy księgowe, ale w istocie spowoduje pozbawienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, w tym nieodpłatnego, świadczonego chociażby przez fundacje czy stowarzyszenia. W trakcie wystąpienia przed Komisją, przedstawiciele naszej organizacji zwrócili uwagę, że projekt ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia całego systemu prawnego, na co wskazywał także Przewodniczący Komisji. Nasi przedstawiciele sygnalizowali również nadmierną ingerencję projektu w swobodę działalności gospodarczej oraz spodziewane negatywne skutki społeczne przyjęcia takiej ustawy.

Co warte podkreślenia, Przewodniczący Komisji, odnosząc się do propozycji zawartych w Petycji, zwrócił uwagę na argumentację zaprezentowaną przez Biuro Analiz Sejmowych w zakresie możliwych wątpliwości konstytucyjnych, a także na fakt, że proponowane rozwiązanie stanowi znaczącą ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Przy braku sprzeciwu obecnych na sali posłów, Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem Petycji.