STATUT

Statut Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

(tj. z dnia 24.02.2020 r.)

I. Postanowienia Ogólne

§1

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego.

 

§2

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zwana dalej „Izbą” zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

§3

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§4

Siedzibą Izby jest Wrocław. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Izba może wykonywać swoje zadania również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

II. Podstawowe zadania Izby

§6

Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych jej członków. Do zadań Izby należy w szczególności:

1. ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców

z branży doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego,

2. inicjowanie działań, które wpłyną na rozwój rynku doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego  w Polsce,

3. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,

4. prowadzenie działalności edukacyjnej.

§7

Izba realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi

i gospodarczymi, mając na celu stworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej przez członków Izby,

2) inspirowanie powołanych do tego organów, w kierunku podejmowania inicjatyw ustawodawczych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa
i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego,

3) opiniowanie projektów ustaw i aktów niższego rzędu, dotyczących doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego,

4) przedstawianie własnej oceny funkcjonowania przepisów prawa, regulujących działalność
w zakresie doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego,

5) organizowanie szkoleń i prowadzenie doradztwa na rzecz członków Izby oraz innych zainteresowanych podmiotów,

6) pomoc w nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy członkami Izby, jak również pomiędzy członkami Izby a podmiotami rynku finansowego, w tym zarówno krajowymi jak
i zagranicznymi,

7) prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby.

 

III. Członkowie Izby

§8

1. Członkami Izby mogą być wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego.

2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez działających w ich imieniu przedstawicieli.

§9

Członkowie Izby dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

§10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. z dnia 11 czerwca 2019 r. ,Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)), którzy złożą deklarację o przystąpieniu do Izby, zawierającą rekomendację dwóch Członków zwyczajnych.

2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po uiszczeniu opłaty wpisowej, na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. W przypadku braku kworum określonego w ust. 2 Prezes Zarządu zwołuje kolejne posiedzenie Zarządu przed upływem 7 dni od pierwszego posiedzenia, na którym Zarząd decyduje o przyjęciu w poczet członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.

4. Członkowie Założyciele Izby nabywają członkostwo z chwilą rejestracji Izby.

§11

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój rynku doradztwa i pośrednictwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego lub też w inny szczególny sposób przysłużyła się realizacji celów przyświecających działalności Izby.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Izby, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą.

3. Godność członka honorowego i wspierającego nadaje Zgromadzenie Delegatów w stosownej uchwale, podjętej po uprzedniej prezentacji kandydata na członka honorowego, bądź wspierającego dokonanej przez jednego z członków Zarządu.

§12

1.Członkostwo w Izbie ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji lub skreślenia z listy członków. Członkostwo w Izbie wygasa na skutek śmierci członka Izby będącego osobą fizyczną.

2. Rezygnacja wywiera skutek z chwilą złożenia na ręce Zarządu stosownego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną z adresu wskazanego do korespondencji w odrębnym oświadczeniu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

3. Skreślenie z listy członków Izby może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Izby podejmowanej w przypadku:

1) nieopłacenia składek członkowskich za dwa kolejne miesiące w wyznaczonym terminie,

2) utraty osobowości prawnej przez członka Izby lub wykreśleniu członka Izby z właściwego rejestru,

3) istotnego naruszenia przez członka Izby zasad przyświecających działalności Izby,

4) rażąco nieetycznego zachowania się członka Izby w szczególności prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie w związku z prowadzoną działalnością.

§13

1. Od uchwały Zarządu Izby w sprawach członkowskich, w tym odmowy przyjęcia i skreślenia
z listy członków, służy prawo odwołania do Zgromadzenia Delegatów złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia informacji o jej podjęciu. Zgromadzenie Delegatów rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu. Uchwała Zgromadzenia Delegatów w tym przedmiocie jest ostateczna.

2. W przypadku złożenia odwołania od decyzji Zarządu Izby podjętej w sprawach członkowskich, prawa członka Izby ulegają zawieszeniu do dnia rozpoznania odwołania przez Zgromadzenie Delegat

 

IV. Prawa i obowiązki członków Izby

§14

Członkowie mają obowiązek realizować zadania Izby, dbać o jej dobre imię, przestrzegać zasad etyki zawodowej, przestrzegać postanowień Statutu i realizować uchwały Władz Izby, uczestniczyć we wszystkich zebraniach organizowanych przez Izbę oraz regularnie uiszczać składki członkowskie.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć w pracach Izby oraz korzystają z biernego
i czynnego prawa wyborczego do statutowych organów Izby.

§16

1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:

1) aktywnego uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Izbę,

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Izby,

3) korzystania ze wsparcia Izby.

2. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również nie wykonują innych praw przysługujących wyłącznie członkom zwyczajnym i organom Izby.

3. Członkowie honorowi oraz wspierający zwolnieni są z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej oraz składek członkowskich.

4. Do nabywania i utraty praw członków honorowych i wspierających stosuje się odpowiednio przepisy o członkach zwyczajnych.

5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby.

V. Majątek Izby

§17

1. Działalność statutowa Izby jest finansowana ze środków pochodzących z:

1) opłat wpisowych członków,

2) składek członkowskich,

3) subwencji i dotacji,

4) zapisów, darowizn i spadków,

5) dochodów z majątku własnego Izby,

6) składek na fundusze celowe.

2. Działalność statutowa Izby może być również finansowana z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę.

§18

1. Wysokość opłaty wpisowej ustala Zarząd Izby.

2. Opłatę wpisową uiszcza się w terminie 7 dni od otrzymania uchwały w sprawie przyjęcia
w poczet członków Izby. Nieuiszczenie opłaty wpisowej w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie prawa do przystąpienia do Izby i wpisania na listę członków.

3.Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Zarząd Izby.

4. Składki członkowskie są uiszczane miesięcznie z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który należy się składka. Składka członkowska za pierwszy rok kalendarzowy działalności Izby jest uiszczana jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rejestracji Izby.

5. Zarząd Izby w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu może udzielać indywidualnych ulg w zakresie wysokości składek,
a także w uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przypadkach umorzyć w całości lub
w części zaległe składki.

6. Zaległości finansowych z tytułu opłat i składek Izba może dochodzić na drodze sądowej.

§19

Opłaty wpisowe, składki członkowskie i inne dochody Izby są wykorzystywane na statutową działalność Izby i nie mogą być dzielone pomiędzy członków Izby.

§20

1. Decyzję o sposobie pokrycia strat lub o sposobie wykorzystania zysku podejmuje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu po zamknięciu roku obrachunkowego.

2. Straty mogą być pokryte z dochodów z lat przyszłych lub z wpłat celowych.

 

VI. Organy Izby

§21

1. Organami Izby są:

a) Zgromadzenie Delegatów,

b) Zarząd Izby,

c) Komisja Rewizyjna.

§22

1. Kadencja wszystkich organów Izby trwa 4 lata i kończy się w dniu zwołania Zgromadzenia Wyborczego, na którym przeprowadzone zostaną nowe wybory do władz Izby, z zastrzeżeniem postanowień § 24.

2. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Izby w trakcie trwania kadencji, skład organu może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez sam organ. Kadencja tak wybranego członka organu upływa z dniem poprzedzającym dzień obrad najbliższego Zgromadzenia Delegatów, na którym powinien zostać uzupełniony skład organu, z zastrzeżeniem postanowień § 24.

§23

1. Osoby prawne będące członkami Izby są reprezentowane wobec Izby przez upoważnionego przedstawiciela, którego nazwisko powinno być zgłoszone na piśmie do Zarządu Izby.

2. Przedstawiciel osoby prawnej biorący udział w Zgromadzeniu Delegatów ma czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Przedstawiciel osoby prawnej, wybrany do władz Izby, traci swój mandat w przypadku, gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.

4. Członkowie Izby mogą działać w Izbie osobiście lub przez pełnomocnika.

5. Osoba wybrana do organu Izby, traci swój mandat z dniem skreślenia z listy członków zwyczajnych.

 

VII. Zgromadzenie Delegatów Izby

§24

1. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Izby.

2. Delegaci są wybierani w wyborach jawnych na Zgromadzeniu Wyborczym, w którym biorą udział członkowie zwyczajni Izby.

3. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wyborcze nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem kadencji Zgromadzenia Delegatów, jednakże nie później niż na miesiąc przed jej upływem.

4. Delegatem zostaje członek zwyczajny, który uzyska poparcie co najmniej 15 członków zwyczajnych. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.

5. Członkowie zwyczajni w liczbie co najmniej 15, który zostali przyjęci do Izby po dacie Zgromadzenia Wyborczego mogą wybrać delegata poprzez zgłoszenie do Zarządu kandydatury
z listą podpisów popierających członków. Zarząd w drodze uchwały w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zgłoszenia zatwierdza kooptację delegata. Kooptowany delegat nabywa prawa
z chwilą podjęcia uchwały.

6. W przypadku śmierci delegata, ustąpienia lub skreślenia go z listy członków zwyczajnych oraz w przypadku wystąpienia lub skreślenia z listy członków zwyczajnych członka Izby, którego przedstawicielem jest delegat oraz w przypadku wskazanym w § 23 ust. 3, członkowie zwyczajni Izby, którzy dokonali wyboru tegoż delegata, mogą dokooptować nowego delegata w sposób wskazany w ust. 5.

§ 25

1. Zgromadzenia Delegatów odbywają obrady Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Obradami Zgromadzenia Delegatów kieruje Przewodniczący, którym jest Prezes Zarządu,
a pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów. Przewodniczący powołuje Sekretarza Zgromadzenia.

3. Zarząd Izby zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów raz na rok, najpóźniej w terminie do końca czerwca roku następującego po roku obrotowym, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia tym władzom absolutorium za dany okres sprawozdawczy.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Izby. Zarząd Izby zwołuje takie Zgromadzenie najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania takiego żądania.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Izby powiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenie Delegatów listem poleconym, a jeżeli Członek wyrazi na to zgodę pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku posiedzenia Zgromadzenia Delegatów wybranych na nową kadencję odbywającego się w dniu Zgromadzenia Wyborczego. W takim przypadku delegaci wybrani na nową kadencję odbywają pierwsze Zgromadzenie Delegatów bezpośrednio po odbyciu Zgromadzenia Wyborczego, a przedmiotem Zgromadzenia jest wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Sekretarz Zgromadzenia sporządza protokół z obrad Zgromadzenia Delegatów, który podpisuje wraz z Przewodniczącym.

§26

1. Prawo wykonywania głosu na Zgromadzeniu Delegatów przysługuje jedynie delegatom wybranym spośród członków zwyczajnych.

2. Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

3. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Zgromadzenia wyznacza kolejny termin Zgromadzenia w ciągu 14 dni od pierwotnego terminu, na którym uchwały są podejmowane bez względu na liczbę głosowania obecnych delegatów, z tym że przedmiotem głosowania w takim wypadku mogą być jedynie sprawy umieszczone w zaproponowanym porządku obrad.

4. Delegaci obecni na Zgromadzeniu Delegatów mogą uchwalić głosowanie tajne.

5. Do zmiany statutu, podjęcia decyzji w sprawach: likwidacji lub połączenia Izby oraz decyzji
w sprawie wstąpienia lub wystąpienia z organizacji ogólnokrajowej potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu Delegatów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

6. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Zgromadzenie Delegatów decyduje
o przeznaczeniu majątku Izby.

§27

Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:

1) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie tym władzom absolutorium,

2) zatwierdzenie planów wpływów i wydatków oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,

3) podjęcie decyzji o pokryciu straty i podziale zysku na cele statutowe,

4) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

5) wybór i odwołanie członków Zarządu Izby oraz Komisji Rewizyjnej,

6) decydowanie w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Delegatów,

8) uchwalanie i zmiana Statutu Izby,

9) podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji lub łączenia Izby,

10) wybór przedstawicieli reprezentujących Izbę we władzach ogólnokrajowych,

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby i podziale jej majątku,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

14) określenie zasad wynagradzania Prezesa i pracowników Izby.

 

VIII. Zarząd

§28

1. Zarząd kieruje działalnością Izby, wykonuje uchwały Zgromadzenia Delegatów oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej. Reprezentuje Izbę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Delegatów.

2. Zarząd Izby składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Zgromadzenie Delegatów, które jednocześnie wskazuje, który z Członków zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie, Prezesem Zarządu zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów. Jeśli każdy z kandydatów osiągnął taką samą ilość głosów, Prezesem Zarządu zostaje osoba wybrana przez członków Zarządu spośród ich grona. W razie braku możliwości wyboru Prezesa we wskazany sposób, Prezesem zostaje osoba, która pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji, zaś w razie braku takiej osoby, wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Komisja Rewizyjna.

3. Ukonstytuowanie się Zarządu Izby w tym wybór 2-4 Wiceprezesów następuje w drodze własnej uchwały Zarządu podjętej na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Przed upływem kadencji członek Zarządu Izby może być odwołany przez Zgromadzenie Delegatów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§29

Dla ważności oświadczenia woli, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

§30

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy z wyłączeniem zastrzeżonych dla Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:

1) realizacja celów Izby,

2) realizacja uchwał Zgromadzenia Delegatów,

3) ustalanie budżetu i preliminarzy wpływów i wydatków,

4) przyjmowanie zapisów i darowizn,

5) organizowanie pracy biura Izby oraz powoływanie i odwoływanie dyrektora biura
i zatrudnianie pracowników,

6) współpraca z organami władzy, administracji państwowej oraz organami samorządów,

7) zarządzanie majątkiem Izby, oraz inicjowanie, uruchamianie i nadzór nad prowadzoną przez Izbę działalnością gospodarczą,

8) zwoływanie Zgromadzeń Delegatów,

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11) wnioskowanie do Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

12) wnioskowanie do Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub pozbawienie statusu członka wspierającego,

13) składanie Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,

14) uchwalenie wysokości opłaty wpisowej i składek oraz innych świadczeń na rzecz Izby,

15) inne sprawy wymienione w niniejszym Statucie.

§31

1. Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu Izby są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Praca Zarządu Izby organizowana jest według uchwalonego przez nią regulaminu.

§32

1. Zarząd Izby jest powoływany w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę ważnych głosów.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Zarządu Izby byłaby mniejsza niż 3, skład nowego Zarządu zostaje uzupełniony o członków poprzedniego Zarządu z tym, że członkami nowego Zarządu zostają osoby, które w poprzednich wyborach uzyskały w kolejności największą ilość głosów.

3. Kandydatami do Zarządu Izby mogą być wyłącznie osoby reprezentujące członków Izby lub osoby będące członkami Izby.

4. Kandydat na członka Zarządu Izby musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.

IX. Komisja Rewizyjna

§33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Izby.

2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie własnej uchwały, podjętej na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zgromadzenie Delegatów.

2. Komisja Rewizyjna powoływana jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę ważnych głosów.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej jest mniejsza niż 3, skład nowej Komisji Rewizyjnej zostaje uzupełniony o członków poprzedniej Komisji Rewizyjnej z tym, że członkami nowej Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w poprzednich wyborach uzyskały
w kolejności największą ilość głosów.

4. Członek Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje stanowisko przez nie więcej niż dwie kadencje.

5. Kandydatami na członków Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby reprezentujące członków Izby lub osoby będące członkami Izby.

6. Kandydat na członka Komisji Rewizyjnej Izby musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.

§35

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności organów Izby co najmniej dwa razy do roku w zakresie realizacji zadań statutowych i gospodarczo – finansowych,

2) sprawdzanie rocznych bilansów,

3) dokonywanie oceny działalności organów Izby,

4) kontrolowanie wykonywania uchwał Zgromadzenia Delegatów.

§36

1. Komisja Rewizyjna Izby odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Izby są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

3. Praca Komisji Rewizyjnej Izby organizowana jest według uchwalonego przez nią regulaminu.

§37

1. Przed upływem kadencji członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Zgromadzenie Delegatów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Izby.

X. Rozwiązanie Izby

§38

1. Rozwiązanie Izby następuje poprzez wykonanie stosownej uchwały Zgromadzenia Delegatów lub w innych przypadkach określonych prawem.

2. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji i jest prowadzone przez likwidatorów powołanych przez Zgromadzenie Delegatów.

XI. Postanowienia końcowe

§39

1. Izba odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie własnym majątkiem

2. Członkowie Izby nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Izby.

3. Niniejszy Statut został uchwalony przez członków założycieli dnia 12 marca 2010 roku
i podpisany przez wszystkich członków założycieli, których podpisy zamieszczone są na liście obecności, stanowiącej integralną część niniejszego statutu.