Sukces pełnomocnika po nieskutecznych próbach uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego

Jesienią 2013 r. Pan Rafał* uległ wypadkowi. W prowadzony przez niego pojazd wjechał kierowca samochodu ciężarowego, który naruszył zasady pierwszeństwa przejazdu. Groźnie wyglądający wypadek na szczęście nie skutkował tragicznymi konsekwencjami, ale Pan Rafał niestety nie wyszedł z niego bez uszczerbku. Poszkodowany doznał skręcenia kręgosłupa szyjnego i złamania palca lewej ręki. Po zakończeniu leczenia, postanowił zgłosić swoje roszczenia, korzystając z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Niestety, z powodu nieprawidłowego udokumentowania rozmiarów szkody oraz okoliczności jej powstania Pan Rafał na początku 2014 r. otrzymał decyzję, w której ubezpieczyciel odmówił wypłaty na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.
Najprawdopodobniej w taki sposób postępowanie likwidacyjne w sprawie Pana Rafała zostałoby zakończone. Jednak ponad trzy lata od nieszczęśliwego wypadku, do Poszkodowanego dotarł przedstawiciel Votum S.A. Analiza dokumentacji przekazanej pełnomocnikowi wykazała, że w sprawie istnieje możliwość dochodzenia roszczeń. Okazało się, że nieskuteczna próba uzyskania świadczeń z zakładu ubezpieczeń przez Pana Rafała stała się jednocześnie zdarzeniem przerywającym bieg przedawnienia roszczeń, co umożliwiło pełnomocnikowi podjęcie działań. W listopadzie 2016 r. pełnomocnik sprecyzował roszczenia odszkodowawcze i skierował je do ubezpieczyciela. Już w grudniu na rzecz Pana Rafała uzyskano pierwsze świadczenia, a na początku 2017 r. zawarto ugodę, w wyniku której na rzecz Poszkodowanego przyznano ponad 7.000,00 zł.
* imię zostało zmienione