Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Bartłomiej Krupa dnia 01.10 b.r. został przyjęty przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego. Podczas spotkania mającego stwarzać podwaliny pod współpracę PIDiPO z GIODO Bartłomiej Krupa przedstawił główne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych w branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Jak wynika z analiz PIDiPO dokonywanych w oparciu o bazy GIODO tylko nieliczne, największe firmy świadczące usługi doradztwa odszkodowawczego zarejestrowały swoje zbiory danych osobowych, jednak około 90% spośród działających w tym sektorze przedsiębiorców, których liczbę szacuje się na 300, nie dopełniło wciąż obowiązków ustawowych w tym zakresie. Stan ten jest alarmujący m.in. ze względu na to, że dane których przetwarzanie wiąże się z usługami doradców należą do kategorii danych sensytywnych, podlegających szczególnej ochronie. PIDiPO będzie podejmowała działania na rzecz poprawy przestrzegania prawa w tym obszarze. Przedstawiciel środowiska kancelarii odszkodowawczych zwrócił także uwagę na problem z dostępem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do posiadanych przez Policję danych sprawców i ich ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pomimo prawa do ich uzyskania wynikającego z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami jednym z elementów propagowania praworządności w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży odszkodowawczej będzie rekomendacja dopuszczenia do członkostwa w PIDiPO wyłącznie tych doradców odszkodowawczych, którzy zgłosili swoje zbiory danych osobowych do rejestru GIODO. Również w tworzonym obecnie serwisie internetowym PIDiPO mają znaleźć się informacje pozwalające na weryfikację przynależności przedsiębiorcy do PIDIPO i wypełniania obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych. Prezes PIDiPO zadeklarował także, że będą przygotowywane rekomendacje i branżowe zasady dobrych praktyk m.in. w zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną przedłożone GIODO do zaopiniowania.