Decyzjami z dnia 03 i 04.11.2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził niezgodne z prawem praktyki dwóch podmiotów z branży odszkodowawczej.

Korporacja Prawno Finansowa FENIKS spółka komandytowo-akcyjna Jerzy Kupisz z siedzibą w Lublinie w ocenie UOKiK stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na niedopełnieniu obowiązku potwierdzenia konsumentowi na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia, informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia. Ponadto UOKiK stwierdził stosowanie klauzuli abuzywnej narzucającej właściwość sądu miejscowo właściwego dla siedziby przedsiębiorcy oraz podawanie ceny usługi w wartości netto, tj. ceny, do której nie doliczono wartości podatku od towarów i usług.

Z kolei Kancelaria Prawna Król i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Legnicy została ukarana za brak w umowie informacji o wysokości stawki podatku od towarów i usług, co może powodować podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Według analiz PIDiPO brak informacji o wysokości stawki podatku VAT oraz wymaganej prawem informacji o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa należą do najczęściej obserwowanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w branży odszkodowawczej. Obok tego wciąż nie należą do rzadkości jednostronne kary umowne za zerwanie umowy.

DECYZJA  Nr RŁO 33/2011

DECYZJA  Nr RŁO 35/2011