Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ostrzega konsumentów przed wprowadzają w błąd reklamą firmy Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. W drukowanym materiale informacyjnym tej firmy można znaleźć nieprawdziwe informacje o możliwościach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które w ocenie Izby mogą w istotny zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy. W materiałach tych można znaleźć następujące treści:

Jeżeli jesteś członkiem rodziny zmarłego musisz wiedzieć, że (…) całej rodzinie przysługuje szereg roszczeń – każdy z członków rodziny może liczyć na zadośćuczynienie (sprawa Smoleńska świadczy o tym, że kwoty o które możemy walczyć zaczynają się od kwoty 250.000,00 zł); ponadto osobom wspólnie zamieszkującym przysługuje odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji finansowej” Informacja może wywoływać przekonanie o przysługiwaniu roszczeń także członkom rodziny nie spełniającym wymogów wynikających z art. 446 k.c. oraz wskazywać na możliwość uzyskania kwot w wysokości nie mającej uzasadnienia w okolicznościach poszczególnych spraw oraz praktyce orzeczniczej. Tego rodzaju praktyki mogą wpływać na ocenę działalności doradców odszkodowawczych, jako grupy zawodowej udzielającej poszkodowanym i uprawnionym nierzetelnych informacji.

Ponadto  firma Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. w materiale o charakterze reklamowym w sposób nieuzasadniony powołuje się na rzekome zagrożenia, na które miałoby narażać podpisanie umowy z doradcami odszkodowawczymi innymi niż Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o., wskazując: „CZŁONKOSTWO KANCELARII W POLSKIEJ IZBIE ODSZKODOWAŃ zapewnia Ci najwyższy standard usług ale również ochronę przed OSZUSTAMI I WYŁUDZACZAMI”. Z kolei w innej części materiału twierdzi się: „Jeżeli Firma nie jest członkiem Izby to oznacza, że nie postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki i tym samym możesz być narażony na niekompetentną obsługę, a co się z tym wiąże narażony na dodatkowe straty finansowe” oraz wymienia z nazwy firmy nie będące członkami Polskiej Izby Odszkodowań, co  może sugerować, że w odniesieniu do usług tych właśnie firm powstają takie zagrożenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z Kodeksem Etyki wspomnianej organizacji, do której firma Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. należy, jej członkowie zapewniają klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru oferty oraz zobowiązują się do niestosowania praktyk polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o konkurencji, stosowaniu reklamy, która może wprowadzać w błąd lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, szkodzeniu dobremu imieniu konkurentów działających na rynku odszkodowań.

W związku postępowaniem firmy Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wystąpiła do Polskiej Izby Odszkodowań o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie praktyk ww. firmy. Ponadto o działaniach mogących wypełniać znamiona art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym tj. o nieprzestrzeganiu kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk zostanie zawiadomiony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z wnioskiem o pojęcie właściwych działań.