Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie rozstrzygnął następujące zagadnienie: Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 124, poz. 1152) w zw. z art. 922 § 1 k.c. prawo dochodzenia od następców prawnych posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego przez ten zakład z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego odszkodowania, jeżeli kierujący posiadacz pojazdu wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu i zmarł przed wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeń?

Jak podaje Rzeczpospolita uchwała o sygnaturze III CZP 61/12 którą Sąd Najwyższy przyjął w ostatni piątek wskazuje na przeczącą odpowiedź. Przyjęta interpretacja powinna zapobiegać obciążaniu spadkobierców od których ubezpieczycielom zdarzało się bezprawnie egzekwować zobowiązania zmarłych sprawców. Co więcej tym, którzy padli ofiarą takiego postępowania otwiera to możliwość występowania do ubezpieczycieli o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zapraszamy do lektury publikacji Wojciecha Basiewicza, w których opisywał już wcześniej na łamach www.pidipo.pl oraz prasy branżowej problematykę dziedziczenia regresu.

Regres nie obciąża spadkobierców gdy powstał po śmierci sprawcy, Wojciech Basiewicz, Dziennik Ubezpieczeniowy 08.03.2011

Odpowiedzialność spadkobierców sprawcy za dług regresowy, Wojciech Basiewicz, Gazeta Ubezpieczeniowa, 06.11.2012