Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2013 r. rozpoczął się czwarty rok unikatowej na rynku kancelarii odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezpieczenie OC zapewnia bezpieczeństwo finansowe członków Izby, ale przede wszystkim odbiorców ich usług.Wybór doradcy odszkodowawczego posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością kancelarii.

Klienci ubezpieczonych doradców odszkodowawczych obok weryfikacji członków Izby m.in. w zakresie nieabuzywnosci umów, otrzymują dodatkowe zabezpieczenie chroniące ich np. przed kosz­tami wy­ni­ka­ją­cymi z utra­ty, znisz­cze­nia lub za­gi­nię­cia do­ku­men­tów po­wie­rzo­nych ubez­pie­czo­ne­mu, czy konsekwencjami niedotrzymania terminów ustawowych na skutek zdarzeń losowych, które wystąpiły po stronie ubezpieczonego lub osób trzecich. Co istotne, poszkodowani uzyskują również ochronę w zakresie utraconych korzyści powstałych na skutek tzw. rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu usług doradcy.

Mając na uwadze brak regulacji prawnych świadczenia doradztwa odszkodowawczego, posiadanie ubezpieczenia OC jest jednym z nielicznych obiektywnych wyróżników na rynku, na którym poszkodowany nie dysponuje możliwością łatwego porównania ofert w oparciu o kryterium inne niż wyłącznie cena. Wśród propozycji składanych poszkodowanym nie brakuje przy tym zapewnień, że wybór danego podmiotu gwarantuje najwyższe odszkodowanie, mogących wprowadzać w błąd reklam porównawczych,  czy certyfikatów, które wydaje dla siebie sam podmiot „certyfikowany”.  Również poszkodowani, którym oferowane są pisemne gwarancje uzyskania zadośćuczynienia w określonej wysokości, powinni  szczegółowo zapoznać się z ich treścią, zwracając uwagę na warunkowy charakter oraz możliwość pokrycia zobowiązania w majątku spółki.

Suma ubezpieczenia w zakresie czystych strat finansowych wynosi 1 mln zł. Dotychczasowy bezszkodowy przebieg ubezpieczenia stanowi potwierdzenie jakości usług ubezpieczonych doradców, a przy tym umożliwia utrzymanie składki na poziomie atrakcyjnym również dla niewielkich kancelarii.