Niedawno KNF zakończyła prace nad wytycznymi dotyczącymi szkód w pojeździe, a na horyzoncie pojawiają się już zapowiedzi długo oczekiwanych regulacji w zakresie postępowań przed ubezpieczycielami w sprawie szkód osobowych. O planowanych wytycznych pisze na swojej stronie internetowej Puls Biznesu, który opublikował zapowiedzi KNF w zakresie dalszych rekomendacji dla rynku ubezpieczeniowego. Odnosząc się do regulacji dotyczących szkód osobowych, w wypowiedzi dla dziennika, zastępca przewodniczącego Komisji, Lesław Gajek, wskazał, że „przy zbieraniu uwag dotyczących szkód komunikacyjnych były głosy z rynku, że należałoby ten obszar uporządkować”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w toku publicznych konsultacji, jakie odbyły się w zakresie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych”, Izba wielokrotnie postulowała, także w treści uwag do projektu przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, poszerzenie wspomnianych rekomendacji o zagadnienia dotyczące szkód osobowych.

W odniesieniu do tej grupy Wytycznych, Izba zwróciła uwagę na trzy elementy, które generują spory pomiędzy poszkodowanymi i uprawnionymi a ubezpieczycielami. W pierwszej kolejności w wystąpieniu naszej organizacji zwrócono uwagę na praktykę zmierzającą do odmowy wypłaty świadczenia w sprawach, w których poszkodowani doznali stosunkowo niewielkich urazów. W tym zakresie Izba postulowała, aby przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia zakłady ubezpieczeń kierowały się tymi czynnikami, które zostały w sposób jednolity wypracowane przez judykaturę. Po drugie, Izba zwróciła także uwagę na problem związany z brakiem orzeczonego uszczerbku na zdrowiu jako argumentem przemawiającym za odmową wypłaty zadośćuczynienia co do zasady oraz zgłosiła postulat wprowadzenia jednolitych standardów oceny uszczerbku na zdrowiu stosowanych przez wszystkich ubezpieczycieli. Kolejnym zagadnieniem, na które Izba zwróciła uwagę było opracowanie stosownych wytycznych w odniesieniu do praktyki polegającej na odmowie refundacji kosztów związanych z prywatnym leczeniem z powołaniem na możliwość korzystania z usług publicznej opieki medycznej. Izba wskazała ponadto, że nie ma podstaw do automatycznej odmowy pokrycia kosztów z tym związanych z powołaniem się na możliwość skorzystania z zabiegów dostępnych w ramach świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych. Ostatnie z zagadnień odnoszących się do szkód osobowych dotyczyło możliwości żądania przez uprawnionych zadośćuczynienia z art. 448 k.c. oraz praktyki związanej z nieuznawaniem tych roszczeń przez niektórych ubezpieczycieli.

W wypowiedzi dla Pulsu Biznesu Leszek Gajek tłumaczył, że KNF dąży do wprowadzenia jednolitych zasad tak, aby poszkodowany wiedział według jakiej procedury i o co może się ubiegać od ubezpieczyciela w ramach likwidacji szkody. Komisja Nadzoru Finansowego planuje, że założenia nowych rekomendacji dotyczących likwidacji szkód osobowych mogą być gotowe już pod koniec roku, dzięki czemu ich wdrożenie będzie mogło nastąpić w połowie 2016 r. PIDiPO będzie śledzić postępy nad wytycznymi, a także, podobnie jak w przypadku rekomendacji odnoszących się do szkód w pojeździe, przedstawi swoje propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Izba wyraża zadowolenie, że KNF nie pozostała obojętna na zgłaszane przez naszą organizację postulaty formułowane w toku konsultacji publicznych prowadzonych pod koniec ubiegłego roku. Już wtedy Izba zwracała uwagę na potrzebę wprowadzenia wytycznych związanych z ustalaniem świadczeń za szkody osobowe, wskazując na pojawiające się w tym zakresie nieprawidłowości.