W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Przypominamy, że na skutek poprawek zgłoszonych przez senackie komisje: Ustawodawczą i Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senat RP wprowadził poprawki do przyjętego przez Sejm art. 4462 kodeksu cywilnego. Przepis ten w brzmieniu uchwalonym przez Sejm stanowił, że w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Senat RP przyjął zmiany do ustawy polegające na zastąpieniu słowa „trwałego” określeniem „nieodwracalnego” oraz wyrazów „niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi” słowami „zerwaniem więzi”.

W ocenie naszej organizacji poprawki wprowadzone przez Senat RP doprowadzą do ograniczenia kręgu osób bliskich ciężko poszkodowanych uprawnionych do zadośćuczynienia, a jednocześnie wpłyną na wydłużenie postępowań likwidacyjnych i sądowych dotyczących takich roszczeń. Na negatywne konsekwencje związane z przyjęciem tych poprawek Izba wskazywała już w swoim stanowisku na etapie prac senackich, odnosząc się także do uwag zgłoszonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

W związku z zaplanowanym na dzień 10.08.2021 r. posiedzeniem Komisji Nadzwyczajnej, która ma się zająć m.in. rozpatrzeniem zgłoszonych przez Senat RP poprawek, Izba przedstawiła stanowisko krytyczne wobec zaproponowanych przez Senat RP zmian w ustawie, wnosząc o ich odrzucenie przez Sejm RP.

Z treścią stanowiska można się zapoznać poniżej: