Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko poszkodowanych:

art. 4462 k.c. W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu miesiąca od jej ogłoszenia, co oznacza, że nową podstawę prawną będzie można powoływać już od dnia 19 września 2021 r. Co istotne, do tych zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie zmian w Kodeksie cywilnym, będzie miał zastosowanie nowy przepis art. 4462 k.c.

Przypominamy, że nasza organizacja w toku prac nad ustawą przygotowała i przedstawiła trzy stanowiska, a finalnie Sejm odrzucił poprawki Senatu RP, co do których nasza organizacja przedstawiła stanowisko krytyczne. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z zadowoleniem przyjęła decyzję Sejmu, wskazując, że finalnie uchwalone brzmienie zmian do Kodeksu cywilnego, w pełni realizuje założenia Projektodawcy – Prezydenta RP i rozstrzyga wątpliwości zarówno w zakresie stanów faktycznych stanowiących podstawę do zadośćuczynienia, jak i osób uprawnionych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1509