Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała do konsultacji publicznych projekt Rekomendacji w sprawie szkód komunikacyjnych, które mają zastąpić obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte 16 grudnia 2014 r. w ramach 246. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego uchwałą nr 414/2014.

Opublikowany projekt Rekomendacji reguluje te obszary likwidacji szkód komunikacyjnych, które obecnie są ujęte w Wytycznych, czyli:

– terminowe wypłacanie świadczeń,
– wypłacanie świadczeń z zachowaniem zasady pełnego odszkodowania,
– respektowanie obowiązków informacyjnych wobec uprawnionych,
– nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód ze strony organów zakładu ubezpieczeń,
– kontrola wewnętrzna w procesie likwidacji szkód,
– nadzór i kontrola zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi, którym
powierzono czynności z zakresu likwidacji szkód.

Dodatkowo w Rekomendacjach znalazły się także dodatkowe obszary, które KNF uznało za ważne z punktu widzenia objęcia ich regulacją, a dotyczące w szczególności:
– organizowania przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie
pojazdu do stanu sprzed szkody w ramach tzw. kompleksowej usługi likwidacji szkody
komunikacyjnej,
– oferowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego,
– zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego sporządzenia opinii przez osobę trzecią,
– zawierania ugód.

Projekt został przekazany m.in. do konsultacji zakładów ubezpieczeń, Rzecznika Finansowego i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców, w tym do Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

W konsultacjach publicznych mogą wziąć udział także inne zainteresowane podmioty, a zgłaszanie uwag może się odbywać drogą:

  • pisemną na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
  • elektroniczną na adres poczty elektronicznej: DIU@knf.gov.pl
  • elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP.

Źródło: www.knf.gov.pl