Na obecnie trwającym posiedzeniu Senatu RP zaplanowano drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki senackie nr 608, 608 S). Projekt zakłada trzy zmiany ważne dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych:

– poszerzenie katalogu świadczeń zwolnionych z opodatkowania o takie, które są przyznawane poszkodowanym na podstawie wyroku lub ugody, a nie zostały dotychczas objęte wyłączeniem;

– zmianę aktualnego brzmienia art. 14 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poprzez usunięcie możliwości wstrzymywania wypłaty odszkodowania ze względu na trwające postępowanie karne lub cywilne oraz

– zmianę w wysokości opłat sądowych dla poszkodowanych – przyjęcie opłaty stałej w wysokości 1.000 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20.000 zł.

Nasza organizacja pozytywnie odniosła się do procedowanych zmian, wnosząc jednocześnie o uwzględnienie przez Senat RP takiej redakcji proponowanych zmian do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która pozwoli na pełną realizację praw osób poszkodowanych, tak co do roszczeń, z którymi występują, jak i w zakresie korzystania przez poszkodowanych z przysługujących im uprawnień w praktyce.

Pełna treść stanowiska naszej organizacji jest dostępna na stronach Senatu RP: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,195.html w zakładce „Opinie instytucji i organizacji” i pod poniższym linkiem:

Stanowisko PIDiPO – druki senackie nr 608, 608 S